Powys

Pam mae Powys yn lle da i fyw ynddo?

Mae Powys yn sir drawiadol tu hwnt sy’n cynnig golygfeydd hardd a thirweddau gogoneddus gydag eangderau gwyrddlas a threfi marchnad bywiog. Mae gan y sir theatrau rhagorol, treftadaeth fywiog o ddiwylliant Cymreig a chylchoedd llewyrchus o ran y celfyddydau a chrefftau. Mae Powys yn gartref i rai digwyddiadau gwych. 

Pris Cyfartalog Tŷ

Tŷ dau dalcen – £372,237

Tŷ un talcen – £204,738

Mewn rhes – £167,729

Fflatiau – £93,820

Pris cyfartalog tŷ ym Mhowys yn y 12 mis diwethaf yw £269,922.

Rhent gyfartalog am dŷ 2 ystafell wely gan gymdeithas dai – £100.11

Tai cymdeithasol – 8,871

Nifer gyfartalog ar aelwyd – 2.20

58,345 o aelwydydd ym Mhowys

Iechyd ym Mhowys

Roedd 48.6% o drigolion Powys yn disgrifio eu hiechyd fel “da iawn”, a hynny’n gynnydd o 46.9% yn 2011. Bu gostyngiad yn y ganran a ddisgrifiai eu hiechyd fel “da” o 33.9% i 33.5%. Cyfrannau wedi’u safoni yn ôl oedran yw’r rhain.

 

Garreg ddu dam, Elan Valley
Craig Goch, Elan Valley
Dyfi Bridge, Machynlleth